bachu

34 teksty – auto­rem jest bachu.

coś odeszło, nic nie przyszło 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 lutego 2011, 21:28

Zat­rzy­maj się na chwilę... Potrafisz?
Pot­ra­fisz w tym pędzącym świecie, cza­sem zat­rzy­mać się i spoj­rzeć ja­ki jes­teś w sto­sun­ku do in­nych, do najbliższych? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 stycznia 2011, 22:12

wczo­raj­sza przyszłość jest dzi­siej­szą rzeczywistością 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 grudnia 2010, 17:15

po­myliłeś zabawy,
my nie gra­my w sztuczne szczęście 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 grudnia 2010, 22:48

w marze­niach tworzy­my włas­ny ob­raz rzeczywistości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 grudnia 2010, 15:27

Na­dej­dzie ta­ka noc, że przyjdę do Ciebie we śnie i po­wiem, że tak cho­ler­nie Cię kocham i potrzebuję.
Szko­da, że po­myślisz, że to tyl­ko sen. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 grudnia 2010, 19:45

wciąż za­daję so­bie py­tanie, dlacze­go jes­tem ta­ka głupia?

uważaj, nie za­dawaj się ze mną, bo pop­suję Ci w naj­gor­szym przy­pad­ku - życie, w naj­lep­szym - humor. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 grudnia 2010, 00:29

ale wiedz, że jeśli te­raz nie zro­bimy żad­ne­go kro­ku w kierun­ku "nas", to przyszłość może wyglądać zu­pełnie inaczej, niż so­bie wyobrażamy

tak wiele za­leży od jed­ne­go czynu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 grudnia 2010, 00:50

Jest między na­mi za­sad­nicza różni­ca, chłop­cze. Ty łamiesz ser­ca, ja nie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 grudnia 2010, 20:37

po­wiedz, że dla mnie cof­niesz czas..
dla nas.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 listopada 2010, 19:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność